Verzamelaars beoordelen ons op Google_review_logo met 4.4 / 5 four_and_a_half_star_ranking

Inloggen

Welkom

0800 500 52

Het Belgische Munthuis

Beste klant,

Met pijn in het hart moet ik u via deze weg informeren dat wij helaas genoodzaakt zijn om onze bedrijfsactiviteiten per direct te stoppen.

U zult begrijpen dat het niet eenvoudig is geweest om deze beslissing te nemen. Ons team is altijd toegewijd geweest om u de best mogelijke service te bieden en ook tijdens de sluitingsperiode zullen we uw vragen zo goed en zo snel mogelijk beantwoorden.

We zijn u ongelooflijk dankbaar voor uw vertrouwen en uw klandizie in de voorbije jaren.

En hoewel deze reis voor ons nu eindigt, hebben wij er alle vertrouwen in dat uw passie voor munten en numismatiek u zal blijven boeien. 

Wij wensen u veel succes en vooral veel plezier met uw geweldige hobby.

Met vriendelijke groet,

Het Belgische Munthuis

Dit document bevat de algemene voorwaarden van Het Belgische Munthuis BV, met maatschappelijke zetel te Bisschoppenhoflaan 384, bus 3 in 2100 Antwerpen (Deurne, RPR Antwerpen 0832.015.223 (hierna “HBM” of “ons”). Deze algemene voorwaarden beheersen alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen HBM en een Wederpartij.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk met HBM te worden overeengekomen.

1           definities

 • “Wederpartij” (of “u”) betekent: de meerderjarige consument (in de zin van artikel I.1.2° Wetboek Economisch Recht) die Producten bij HBM aankoopt en die zich verbindt deze Algemene Voorwaarden na te leven.

 • “Reserveringsservice” betekent een dienst verbonden aan een Product uit een reeks waarbij u, naast het eerste Product waarvoor u betaalt, ook op regelmatige basis nieuwe Producten van deze Collectie zal ontvangen. Producten aangeboden onder de Reserveringsservice houden geen aankoopverplichting in. Elk Product van een Reserveringsservice kan aan HBM terugbezorgd worden. HBM draagt de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen. Indien u dat niet gebruikt, dient u kosten voor de verzending te betalen. Indien u de zending terugstuurt dient u binnen de 14 dagen de Klantendienst te informeren.

 • “Product” betekent een munt, uitgifte of ander goed dat HBM aanbiedt.

 • “Collectie” betekent een reeks van meerdere munten of uitgiftes.

2           Aanbieding

 • Alle aanbiedingen van Producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven zo volledig als redelijkerwijs mogelijk is.

 • Aanbiedingen verplichten HBM niet tot aanvaarding van een bestelling. HBM maakt voorbehoud om onder meer de beschikbaarheid van het Product te controleren en de kredietwaardigheid van de Wederpartij te evalueren.

 • Indien sprake is van een gelimiteerde oplage of een beperkte geldigheidsduur, wordt hiervan melding gemaakt bij de aanbieding. Bij gelimiteerde oplagen wordt, tenzij in de aanbieding anders is aangegeven, uitgeleverd op volgorde van binnenkomst van de bestelling. In dat geval zal HBM de betrokken Wederpartij(en) informeren over een vervangend aanbod van gelijke prijs/kwaliteit verhouding.

 • Voor de gevolgen van druk-, zet- of programmeerfouten aanvaardt HBM geen aansprakelijkheid. 

3           Prijzen

4           Bestelling

 • HBM levert de door Wederpartij bestelde Producten binnen een termijn van twee weken op het door de Wederpartij aangegeven adres.

 • Indien de uitvoering van de bestelling, hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt die langer duurt dan 30 dagen te rekenen vanaf de dag na de bestelling heeft de Wederpartij in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

 • Goederen en voor zover mogelijk diensten die ongevraagd toegezonden worden mogen door de Wederpartij om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de Wederpartij is toe te rekenen. In geval van een kennelijke vergissing zal de Wederpartij HBM hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard van de goederen en voor zover mogelijk diensten dit toelaat, zal de Wederpartij de goederen en voor zover mogelijk diensten en toebehoren ter beschikking van HBM houden. De Wederpartij zal handelen, doen of nalaten naar hetgeen de redelijkheid en billijkheid vergt.

 • In ieder geval heeft u het recht om op elk moment uw Reserveringsservice tijdelijk of definitief stop te zetten en om het tempo van de leveringen aan te passen.

 • Wanneer U een Product ontvangt in het kader van een Reserveringsservice, heeft U geen aankoopverplichting. HBM verleent u een optie voor de aankoop van het Product dat u echter niet hoeft uit te oefenen. Indien u beslist het Product aan te kopen, blijft u over een herroepingsrecht te beschikken dat u kan uitoefenen zoals bepaald in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. Wanneer u besluit de optie tot aankoop niet te lichten, dient u binnen 14 dagen de Klantendienst te informeren door een brief te verzenden naar Postbus 10500, 1930 Zaventem of telefonisch via telefoonnummer 078 / 790 002 of via het emailadres info@munthuis.be. HBM draagt de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen. Indien u dat niet gebruikt, dient u kosten voor de verzending te betalen.

 • Een Reserveringsservice kan steeds, zonder opgave van reden, stopgezet worden. Dit kan door onze Klantendienst hierover schriftelijk in te lichten door een brief te verzenden naar Postbus 10500, 1930 Zaventem of telefonisch via telefoonnummer 078 / 790 002 of via het emailadres info@munthuis.be. 

5           Overeenkomst

 • Een koopovereenkomst met HBM komt tot stand nadat HBM een bestelling elektronisch, schriftelijk of telefonisch heeft aanvaard, respectievelijk de ontvangst van deze bestelling heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De ontvangstbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Wederpartij daartegen binnen de 3 dagen langs elektronische weg of schriftelijk heeft geprotesteerd. 

6           Wettelijke herroepingsrecht

 • De Wederpartij heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. In het geval van deelleveringen (d.w.z. aankopen waarbij u in dezelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd) verstrijkt de herroepingstermijn van 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u HBM via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegd modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.munthuis.be. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

 • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 • Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat HBM op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van HBM terug. HBM betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. HBM mag wachten met terugbetaling tot HBM de goederen heeft teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 • U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan HBM terug te sturen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 • HBM draagt de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen. Indien u dat niet gebruikt, dient u kosten voor de verzending te betalen.

 • U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 • Goederen dienen ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking voorzien van alle meegezonden extra’s en accessoires te worden teruggezonden naar HBM. 

7           Betaling

 • Producten moeten worden betaald binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. De valutadag die op de bank- of giroafschriften van HBM is aangegeven is bepalend voor het moment van betaling en wordt als betalingsdag aangemerkt. Het betalingsverzoek van HBM laat onverlet het recht van de Wederpartij om zijn herroepingsrecht overeenkomstig artikel 6 uit te oefenen.

 • Betaalopdrachten via bank- of giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht of machtiging tot betaling geeft. Als bancaire instellingen voor de verwerking van uw betalingsopdrachten extra kosten in rekening brengen, wordt het saldo van uw rekening (overzicht) – indien van toepassing – verhoogd met deze extra kosten.

 • Indien eerdere bestellingen niet-tijdig of niet-volledig zijn betaald, dan wel de (gelds)waarde van het bestelde hiertoe aanleiding geeft, geschiedt de betaling, op schriftelijk verzoek van HBM, per vooruitbetaling. HBM zal de toezending van Producten opschorten, indien de overeengekomen vooruitbetaling niet-tijdig of niet-volledig heeft plaatsgevonden.

 • Indien HBM overgaat tot het doen van deelleveringen brengt HBM voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van Producten éénmalig over de geplaatste bestelling een bijdrage in de verpakkings- en verzendkosten in rekening.

 • Wederpartij is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan HBM te melden.

 • Mocht de Wederpartij nalaten een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, wordt bij een tweede herinnering € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Mocht de betaling na nog steeds uitblijven, dan wordt de vordering aangeboden ter incasso bij onze partner Intrum en wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met (a) een conventionele schadevergoeding zoals beschreven in onderstaande tabel en (b) interesten vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de gehele betaling ervan aan 10,5% per jaar.

  Hoofdsom                         Kosten

  € 0 - € 150                         € 20

  € 150- € 500                      € 30 + 10% over het bedrag tussen € 150 - € 500

  € 500 en hoger                   € 65 + 5% over het bedrag boven € 500 met een maximum van € 2000

 • Indien de Wederpartij niet in staat blijkt om aan de betalingsverplichting te voldoen, heeft HBM het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het geleverde terug te vorderen, vermeerderd met de bedragen waarvan sprake in artikel 7.6. De ontvangen (deel)betalingen zullen, eventueel na verrekening, door HBM onder aftrek van de schadevergoeding en de interesten bedoeld in artikel 7.6 aan Wederpartij worden gerestitueerd.

 • Indien Wederpartij zaken die HBM van wederpartij onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, (geheel of gedeeltelijk) niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft HBM het recht om één maand na de terbeschikkingstelling van de zaken, deze na schriftelijke ingebrekestelling te gebruiken dan wel te bewerken of anderszins te beschikken over de zaken, zulks na keuze van HBM. 

8           Eigendomsvoorbehoud

 • Geleverde Producten blijven eigendom van HBM, tot het moment waarop alle op basis van de overeenkomst verrichte leveringen en/of nog te verrichten leveringen, zijn betaald met inbegrip van rente en kosten. Indien de betaling in termijnen geschiedt, wordt het Product eigendom van de Wederpartij na betaling van de laatste termijn.

 • Geleverde Producten waarvan HBM geen volledige betaling heeft ontvangen, kunnen door de Wederpartij niet in onderpand worden gegeven of strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. 

9           Levering

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij heeft opgegeven.

 • Wederpartij dient alle gebreken aan overeenstemming binnen de 2 (twee) maanden vanaf de dag waarop de Wederpartij het gebrek heeft vastgesteld, schriftelijk te melden aan HBM, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt het Product te hebben aanvaard.

 • Alle opgaven van leveringstermijnen vormen slechts een indicatie en geven geen aanleiding tot enig recht of aansprakelijkheid, tenzij de levering heeft plaatsgehad meer dan 30 dagen na de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling; in zulks geval zal de aansprakelijkheid van HBM beperkt zijn zoals voorzien in artikel 12. 

10        Adreswijzigingen

 • Wederpartij is verplicht om HBM van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Indien HBM geen verhuisbericht heeft ontvangen, geldt een aflevering aan het laatste bij HBM bekende adres als een geldige aflevering.

 • Wederpartij blijft aansprakelijk voor het door Wederpartij bestelde dat op het oude adres is afgeleverd.

11        Aansprakelijk

 • HBM beperkt haar aansprakelijkheid tot het minimum, opgelegd in de wet.

 • Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke waarborg van conformiteit noch aan de rechten die u krachtens dwingend recht als consument geniet.

12        Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom die HBM zou hebben op ontwerpen, schetsen, tekeningen en dergelijke, blijven eigendom van HBM.

13        Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten tussen HBM en Wederpartij en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

 • Alle geschillen tussen HBM en Wederpartij behoren uitsluitend toe aan de hoven en rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, onverminderd uw recht om de rechter van uw woonplaats te vatten op basis van dwingend recht.

14        Informatie- en klachtenprocedure

Eventuele klachten kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Het Belgische Munthuis, Postbus 10500, 1930 Zaventem, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. 

Skarbnica NaradowaMynthuset SverigeNarodni PokladniceLondon Mint OfficeSamlerhuset NorgeLatvijas Monetu NamsSuomen MonetaEesti Mundiari

Session pixel